YURIDIK YORDAMYURIDIK YORDAM

k.), — tartibot sud buyruqlari, ahkomlari haqida nizolar, jo’natish hujjatlari bilan bog’liq extradition bo’yicha jinoyatlar (extradition) va T.D.ko’p tomonlama va ikki tomonlama bir necha shartnomalar uchun bir partiya hisoblanadi